Privacyverklaring

  • Psychologiepraktijk Middag vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens. Om dat toe te lichten is deze privacyverklaring opgesteld.
  • Jouw dossier   De wet verplicht gz-psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.
  • Jouw rechten   Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in je dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt je ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt je ons verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) jouw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op je verzoek. Alleen als wij inschatten dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van jouw kinderen, worden geschaad, kunnen wij je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
  • Geheimhouding   Wij hebben als gz-psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In zulke gevallen zoeken wij in principe eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met je te bespreken.
  • Rechten van jou en je kinderen   Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.
  • Meer informatie   Voor meer informatie over het uitoefenen van jouw rechten, kun je mailen of bellen met Ellen Middag: e-mail info @ psychologiepraktijkmiddag.nl, telefoon 06 44 44 26 56.